powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. l pkt. 7a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zwaną ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego,
a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu
„Od zależności ku samodzielności”.

W roku 2020 na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

 

Termin składania ofert: 11.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Skrytka pocztowa 3

Dokładne informacje o konkursie na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020

Na skróty