powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI XVI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 26 lutego 2020 r. godz. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 26 lutego 2020 r. godz. 13.00
Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja o pracy Zarządu
5. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 r.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 2019 r.
7. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury za 2019 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Leśnicy przy ul. Stawowej.
9. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/166/20 Rady Powiatu Strzeleckiego dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie realizacji §5 ust.1 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2020-2024
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
15. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
15 . Sprawy bieżące
16. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty