powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki otwartego konkursu ofert DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ogłoszonego w dniu 21.01.2020

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21.01.2020

na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.01.2020 o otwartym konkursie ofert
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

 

1. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM

Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej”

KWOTA DOTACJI: 4 000,00 zł

 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „PLON BŁOTNICA” Z BŁOTNICY STRZELECKIEJ

Tytuł zadania: „Międzypowiatowy turniej piłki nożnej dziewczynek”

KWOTA DOTACJI: 4 000,00 zł

 

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

 

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA” w Strzelcach Opolskich

Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją na Ty”

KWOTA DOTACJI: 4 000,00 zł

 

2. STOWARZYSZENIE HUMANISTYCZNE EUROPA, ŚLĄSK, ŚWIAT NAJMNIEJSZY Z RYBNIKA

Tytuł zadania: „Koncerty z okazji 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich”

KWOTA DOTACJI: 4 000,00 zł

 

Na skróty