Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF
 


Grupa Ergo Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Bierutów, Brzeźnica, Bobrowo, Wielowieś, Wierzchosławice oraz z Powiatem Strzeleckim, realizują projekt pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF”, w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu: POKL.05.02.01-00-055/12.
 
Projekt otrzymał dofinansowanie i z dniem 1 lipca 2013 roku rozpoczęła się jego realizacja. Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania w partnerskich jednostkach oraz objęcie 230 pracowników tych JST działaniami poprawiającymi zdolności regulacyjne. Realizację projektu zaplanowano na okres do 31. grudnia 2014 roku.
 
Grupę docelową projektu stanowią urzędy gmin Bierutów, Brzeźnica, Bobrowo, Wielowieś, Wierzchosławice oraz Powiat Strzelecki w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych oraz 94 pracownice i 31 pracowników ww. urzędów w zakresie szkoleń, mających na celu poprawę funkcjonowania oraz jakości obsługi w tych urzędach. Liderem partnerstwa jest Grupa Ergo Sp. z o. o.
 
W ramach projektu zaplanowano między innymi:
 
1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia II samooceny CAF
2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
3. Wdrożenie systemu Badania Satysfakcji Klienta 
4. Modernizacja BIP, WWW
5. Realizacja szkoleń i studiów podyplomowych.
6. Realizacja warsztatów komputerowych.
 
Poprzez poprawę funkcjonowania w obszarach objętych proj., nastąpi wzrost jakości obsługi klientów JST, co przełoży się na zadowolenie obywateli i polepszenie relacji klient-urząd. Projekt będzie realizowany według zasady równości szans kobiet i mężczyzn, uwzględniając dostępność, elastyczność godzin, komunikowanie równości, reprezentację oraz świadomość (np. postawa kadry zarządzającej i merytorycznej, niepowielająca stereotypów).

Brak opisu obrazka