powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych, operacyjnych, zadań strategicznych i ewentualnie projektów, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.
Najważniejsze elementy Strategii (m.in. misja, wizja, mocne i słabe strony, a także cele i zadania strategiczne) zostały opracowane w ramach trzech spotkań strategicznych, zorganizowanych w maju i wrześniu 2014r. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu, naczelnicy wydziałów tutejszego starostwa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego, a także przedstawiciele służb zespolonych oraz opiekunowie projektu z firmy Grupa Ergo. Przy konstruowaniu Strategii uwzględniono również opinie mieszkańców powiatu strzeleckiego zebrane podczas przeprowadzonego badania ankietowego. Wszystkie cząstkowe elementy Strategii zostały ujednolicone, zebrane w całość. 
Decyzją Zarządu Powiatu Strzeleckiego projekt dokumentu został przekazany do konsultacji społecznych. Informację o możliwości składania uwag do projektu dokumentu można było składać w terminie 11.09 – 02.10.2014 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl, listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, a także w ramach spotkania konsultacyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118). 
Dokument Strategii został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku.

Załączniki:

DOCXProcedura_monitorowania_Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 2014-2020 - ZAŁĄCZNIK do Uchwały nr 163_2015.docx

DOCXKarta informacyjna i tabela.docx

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020

 

Na skróty