powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością - ULOTKA

KARTA PARKINGOWA

PDFulotka karty parkingowej (2.pdf (122,83KB)

Komu przysługuje karta parkingowa:

osobie zaliczonej do stopnia znacznego z symbolu przyczyny 04-O, 05-R, 10-N, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 pkt katalogu wskazań – spełnia) -  na podstawie dotychczasowego orzeczenia,

osobie zaliczonej do stopnia znacznego  z symbolu przyczyny: 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C – na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.
osobie zaliczonej do stopnia umiarkowanego z symbolu przyczyny: 04-O, 05-R, 10-N, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się -  na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.,
osobie niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  - na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.,
 placówce uprawnionej do uzyskania karty parkingowej (zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się).

Kartę parkingową wydaje się osobie na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

Kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Karty parkingowe o których mowa w ustawie zmienianej z dnia 23 października  2013 r. o zmianie ustawy  - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486), wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

 B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B 35, B-37, B-38 i B-39:

B-1 - „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3 - „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a - „zakaz wjazdu autobusów”,
B 4 - „zakaz wjazdu motocykli”,
B-10 - „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 - „zakaz postoju”,
B-37 - „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38 - „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39 - „strefa ograniczonego postoju”.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (data ważności i hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego.)

Na skróty