powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE:

Starosta Strzelecki na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Strzeleckim w 2021 roku.

Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach ww. komisji konkursowej.

Członkowie komisji konkursowych pełnią swoje funkcje społecznie.

Prace komisji konkursowej odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

Komisja konkursowa ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzeleckiego w 2021 r., w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia o konkursie.

 Komisji konkursowa rekomenduje zaopiniowane oferty Zarządowi Powiatu w Strzelcach Opolskich.

WYBÓR KANDYDATÓW Z LISTY DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych nie jest jednoznaczne
z powołaniem go do składu komisji.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie strzeleckim oraz określi regulamin jej pracy.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) dokona Zarząd Powiatu Strzeleckiego  biorąc pod uwagę posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

O terminie i miejscu obrad Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani telefonicznie.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI:

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 15 października 2020 r. na:

adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie lub,

faxem: 77 440 17 01 lub,

e-mailem: monika.przowska@powiatstrzelecki.pl, starostwo@powiatstrzelecki.pl.

Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.

DOCFormularz zgłoszeniowy - pobierz plik.doc (50,50KB)

Na skróty