powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego
do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)) oraz Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

 

Zgłoszenia przyjmowane są
do dnia 13 lutego 2015    

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 310

tel. 77 4401 713, e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

 

Na skróty