powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

TERMIN KONSULTACJI

INFORMUJEMY

na podstawie Uchwały Nr 345/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030" oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), art. 39, 40, 41, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019r. poz. 1295) oraz na podstawie § 2.1 Załącznika do Uchwały nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 r.

zostaną przeprowadzone

w dniach 26.11.2020 - 01.12.2020
konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030."

 

Projekt "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030" zostanie opublikowany:

  • na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Tablica ogłoszeń
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/ Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  • oraz będzie dostępny w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl,
  • zaproszenia do składania opinii listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
  • spotkania konsultacyjnego w formie online,
  • ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 

2.png

Na skróty