powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

INFORMACJA O KONKURSIE NA KOŃCU ARTYKUŁU

W 2014r. do Oddziału Regionalnego w Opolu zgłoszono 368 wypadków natomiast spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym było 317. Odnotowany został niewielki wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń wypadkowych o 11, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby gospodarstw i osób ubezpieczonych - o 1394 osoby. Zzestawień wynika, że grupą , w której dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadkowych jest grupa 02 „upadek osób”, w której wypadki stanowią 40,38%, kolejnymi grupami są, na tym samym poziomie, „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (14,51%) oraz „inne zdarzenia” (14,51%).

            Najwięcej zdarzeń wypadkowych miało miejsce podczas obsługi zwierząt – 55 wypadków (17,35%) następnie podczas przemieszczania się bez obciążenia – 40 wypadków (12,62%) oraz podczas chodzenia z przenoszeniem – 37 wypadków (11,67%).

             Najczęściej do wypadków dochodziło na podwórzu i w obejściu (48,26%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych (27,76%). Wypadki bez udziału maszyn stanowiły 56,78%.

            Najliczniejsze wypadki zdarzały się w poniedziałki, piątki i soboty, a najczęściej wypadkom nadal ulegają mężczyźni. Poszkodowani doznają głównie urazów kończyn górnych (47,63%) oraz kończyn dolnych (35,65%).

            Główne przyczyny wypadków to: niewłaściwa organizacja pracy (69,72%), niewłaściwy stan maszyn i urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych (13,88%), nieprawidłowe postępowanie rolnika spowodowane głównie niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności. Powodami wypadków były również zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, nieprawidłowe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych.

            W 2014 roku do Oddziału Regionalnego zgłoszono jedną chorobę zawodową – boreliozę. Z tego tytułu zostało wypłacone poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie. Niestety w roku 2014 na terenie działania OR KRUS w Opolu miał miejsce jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym, którego przyczyną było porażenie prądem. Warto zaznaczyć, że wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2014r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu wyniósł 5,4 i w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł minimalnie o 0,2 i nadal jest jako najniższy w całym kraju.

             Wiedzę o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa upowszechnia poprzez:

 • szkolenia dla rolników, sołtysów,
 • spotkania i pogadanki dla dzieci (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych),
 • konkursy wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży, w tym konkursy testowe i plastyczne,
 • konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie dla rolników,
 • środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet,
 • udział w imprezach masowych dla rolników,
 • stoiska i punkty informacyjne, gdzie wydawano materiały popularyzatorskie (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, plakaty, materiały dla dzieci ),
 • instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas prowadzenia postępowania powypadkowego,
 • instruktaż dla rolników i członków ich rodzin podczas przeprowadzanych wizytacji gospodarstw rolnych w czasie żniw,
 • pokazy bezpiecznej pracy

KRUS współpracował w 2014r. z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in. z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin, Wójtami, Starostwami, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką Opolską,  Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, OSP.

            W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi wiele działań mających na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego, tegoroczna, XIII już edycja rozpoczęła się.

Tradycyjnie adresatami Konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2015 roku imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej :
www.krus.gov.pl
oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

KONKURS BEZP. GOSP. LOGO.jpeg

 

źródło: Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach Opolskich

Na skróty