powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 stycznia 2021 r. godz. 12.00

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 27 stycznia 2021 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powicie Strzeleckim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
16. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
17. Sprawy bieżące
18. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty