powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Zakończyliśmy realizację projektu pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo.jpeg

Z dniem 31 stycznia 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: ,,Nauka dla nas
w sam raz”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego celem było zniwelowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przeszkód, na które napotykają w procesie kształcenia ogólnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej przy DPS w Zawadzkiem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy DPS w Kadłubie brali udział w realizacji kompleksowych zadań, które poprzez wzajemne uzupełnianie się stanowiły swoisty pakiet edukacyjny.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach takich, jak:

 • Matematyka nas nie tyka – Typ 2 – zajęcia mające na celu rozwinięcie kompetencji matematycznych uczniów poprzez naukę rozwiązywania problemów w sposób twórczy, rozwijanie sprawności umysłowych, zdolność do integrowania funkcji percepcyjno-wzrokowych.
 • Informatyka dla laika – Typ 4 – zajęcia dzięki, którym uczniowie
  z niepełnosprawnościami mogą uczyć się, brać udział w dyskusjach, odpowiadać na pytania, zdobywać wiedzę oraz komunikować się, a także rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
 • Terapia poprzez sztukę – Typ 4 – w  ramach zadania realizowane są rozmaite zajęcia,
  w formie terapii, pozytywnie wpływającej na proces edukacji:
 • Kulinarna podróż szlakiem tradycji i nowoczesności – w ramach zajęć przewidziane są wyjazdy edukacyjne, które w ciekawy sposób przedstawią tradycje i zwyczaje związane z tradycyjną kuchnią polską. W ubiegłą sobotę odbył się wyjazd od Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie dzieci
  m.in. uczestniczyły w zajęciach garncarstwa.
 • Dekorator amator – zajęcia plastyczne mające formę terapii ćwiczącej zręczność, cierpliwość i wytrwałość.
 • Muzyka, obraz, światło, dźwięk – zajęcia w studiu nagrań – dzięki zajęciom dzieci poznają od strony praktycznej, jak nagrywa się piosenki, będą mogły
  w sposób kreatywny rozwijać swoją wyobraźnię i obserwować rezultaty swojej pracy w postaci nagranej piosenki. W ramach zajęć organizowane będą również występy artystyczne.
 • Rzeźba – wydobywanie duszy z drewna – Typ 4 – zajęcia realizowane w formie zabawy w drewnie, celem jest nabycie umiejętności samokontroli tempa pracy, rozwijanie zdolności manualnych, osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego.
 • Terapia Anty Apatia – Typ 4:
 • Zajęcia AAC (zaj. indywidualne) – w ramach zajęć wykorzystany jest potencjał ucznia tak, by przy pomocy systemu AAC skompensować trudności
  w porozumiewaniu się i nauczyć go komunikacji jak najbardziej prostej
  i efektywnej.
 • Zajęcia integracji sensorycznej (zaj. indywidualne) – zajęcia sensoryczne, czyli dotyk kształtuje bodźce uczniów.
 • Kynoterapia – terapia przy pomocy psa terapeuty, dzięki której uczniowie
  w innowacyjny sposób nabywają kompetencje społeczne.
 • Hipoterapia – specjalna terapia z udziałem konia. Celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej.
 • Zajęcia pedagogiczno – psychologiczno – społeczne – w ramach zajęć rozładowywane jest napięcie emocjonalne i agresja uczniów.
 • W zdrowym ciele zdrowych duch – zajęcia ruchowe – Typ 4
 • Zajęcia w środowisku wodnym i Sali Doświadczania Świata – celem zajęć jest podnoszenie sprawności fizycznej, ogólna poprawa stanu zdrowia, uspołecznienie, wyciszenie i uspokojenie.
 • Trening aktywności motorycznej – zajęcia polegające na rozwoju ruchów zamierzonych, ćwiczeniu zręczności, zwinności, celowości, wzmocnieniu tkanki mięśniowej ważnej w utrzymaniu właściwej postawy ucznia niepełnosprawnego.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – celem zajęć jest utrwalenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała, kształtowanie higienicznego stylu życia, nabycie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Treningi BIOFEEDBACK – Typ 4 – nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny, używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

W ramach zadania Lepsi dla Was – Typ 4 projektu dokształceni zostali nauczyciele
z ZSS przy DPS w Kadłubie oraz z ZSS przy DPS w Zawadzkiem na co dzień pracujący
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele ukończyli studia podyplomowe na kierunkach Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Informatyka oraz Rehabilitacja dzieci i niemowląt, jak również wzięli udział w szkoleniach specjalistycznych.

W ramach projektu zakupione zostały również niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt
i wyposażenie na potrzeby realizacji w/w zadań, m.in. specjalistyczny system do prowadzenia treningów Biofeedback, zestawy do diagnozy zaburzeń u uczniów, specjalistyczne mysze komputerowe dedykowane osobom z porażeniem kończyn górnych Switch Click USB oraz przyciski do obsługi komputera Pillow Switch, podnośnik do wanny z hydromasażem wraz
z siedziskami kąpielowymi.

Z powodu panującej pandemii COVID-19 przedmiotowy projekt został wydłużony
o czas wstrzymania realizacji zajęć i dzięki temu udało się zrealizować wszystkie założenia projektowe. Całkowita wartość projektu wynosi 550 600 zł, w tym dofinansowanie
523 070 zł, wkład własny 27 530 zł oraz dodatkowy wkład własny Powiatu Strzeleckiego
125 840 zł.

 

Na skróty