powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOMISJI OCENIAJĄCEJ

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach
KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

 

Wypełnione formularze zgłoszenia
 przyjmowane są do dnia 26 marca 2021r. w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 310 lub drogą mailową na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

 

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

UWAGA!
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział
w w/w konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.

 

DOC2021 Formularz zgłoszeniowy DO KOMISJI.DOC (55,00KB)

Na skróty