powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powstaną nowe chodniki

W dniu wczorajszym nastąpiło podpisanie umów z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym „BUD-MET” na budowę dwóch chodników:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja  – Etap 2

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja na odcinku od km 0+343,50 do km 0+765,00.

Początek przeznaczonego do budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – km 0+343,50 znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Dworcową a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+765,00 i umiejscowiony jest w obrębie posesji nr 52.

W ramach budowy chodnika wprowadza się chodnik prawostronny o szerokości 2,00 m. Odwodnienie realizuje się poprzez budowę kanalizacji  deszczowej  z  wpustami  oraz odprowadzeniem wód opadowych do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym. Wszystkie istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne i pola uprawne podlegają przebudowie. Remontowi i odtworzeniu podlegają również rowy melioracyjne.

Etap 2 obejmuje odcinek długości 421,50 m – od km 0+343,50 do km 0+765,00. Przyjęto do realizacji roboty m. in.:

budowa chodnika

budowa ścieku przykrawężnikowego

przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne

budowa odcinków kanalizacji

budowa studni i wpustów ulicznych

wprowadzenie nowej organizacji ruchu

odtworzenie istniejących rowów

 

Roboty objęte umową zostaną wykonane w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia umownego rozpoczęcia robót budowlanych. Zamawiający ustala rozpoczęcie robót budowlanych na dzień 29.03.2021 r.

Kwota brutto : 483.562,97 zł

Dzięki współpracy Gminy Kolonowskie

 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1802 O ul. Dworcowa w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa od km 0+419,60 do km 0+673,90 (kilometraż lokalny i zakres według dokumentacji projektowej).

Początek przeznaczonego do budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1802 O ul. Dworcowa w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – km 0+419,60 znajduje się w obrębie posesji nr 12 a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+673,90 i umiejscowiony jest przed przejazdem PKP w obrębie skrzyżowania z drogą o nawierzchni granitowej.

W zakresie etapu III przewidziano:

rozbiórki istniejących zjazdów,

budowa chodnika,

budowa ścieku przykrawężnikowego,

budowa i przebudowa zjazdów do posesji,

wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pasie 0,50m wzdłuż ścieku,

likwidacja koleiny -wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej

budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych,

umocnienie wylotów przykanalików ,

wykonanie warstwy filtracyjnej w obrębie wylotów przykanalików,

oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi,

wykonanie ścianek czołowych istniejących przepustów,

plantowanie i humusowanie poboczy,

wykonanie bariery ochronnej,

oznakowanie pionowe i poziome.

 

Roboty objęte umową zostaną wykonane w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 26.03.2021 r. do dnia
03.06.2021 r.

Kwota brutto : 218.860,15 zł.

Dzięki współpracy Gminy Strzelce Opolskie

P1060846.jpeg

 

 

Na skróty