Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.03.2021 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

 

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska – Hufiec Krapkowice

Tytuł zadania: „Harcerstwo na sportowo 2021”

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

2. Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie”

Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej”

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

 

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim, w tym z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego regionu tradycji wielokulturowości oraz kultury Śląska, mniejszości niemieckiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka”  w Strzelcach Op.

Tytuł zadania: „Kulturalne szlaki po Opolszczyźnie”

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

2. Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Kędzierzyn-Koźle

Tytuł zadania: „Spotkanie z historią”

KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł