powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia

KOMUNIKAT

STAROSTA STRZELECKI

przypomina, że

 

zgodnie z art. 71 ust. 7,  art. 78 ust.2 pkt.1, art.140mb pkt 1-2,   art. 140n ust. 1,  art. 140n ust. 2a,  art. 140n ust. 4,  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.)

 

1. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia  (w okresie
1.03 – 31.12.2020 r. przedłużono termin do 180 dni)

 

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu (w okresie 1.03 – 31.12.2020 r. przedłużono termin do 180 dni)

 

3. Kto, będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ww. terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 zł.

 

4. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ww. terminie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 zł. 

 

5. Kary pieniężne są nakładane przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej

 

Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się:

  • zakres naruszenia(np. czasokres niewykonania obowiązku – liczba dni ponad określony termin)
  • powtarzalność naruszeń ww. przepisów (np. ile razy nie zgłoszono zbycia, nabycia czy nie dokonano rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt.1)
  • korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy (np. koszty rejestracji, zmiany dowodu rejestracyjnego,  ubezpieczenia itp.)

 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że nałożenie przez Starostę ww. kar nie zwalnia z obowiązku dokonania zgłoszenia zbycia, nabycia czy też zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Na skróty