powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

STACJONARNE PUNKTY PORAD PRAWNYCH PONOWNIE OTWARTE

Od dnia 16 sierpnia 2021 roku wszystkie punkty na terenie powiatu strzeleckiego, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna mediacja
świadczą pomoc w formie stacjonarnej zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w biurach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

INFOLINIA PORADNICZA

Stowarzyszenie SURSUM CORDA w ramach umowy, której przedmiotem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r.  udostępnia dla mieszkańców powiatu poradniczą infolinię telefoniczną. We wszystkie dni robocze tygodnia w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 18 44 11 994,  przeszkolony pracownik będzie udzielał wszystkim zainteresowanym informacji o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Dodatkowo w infolinii będzie można uzyskać informację pod jakim numerem telefonu można zarejestrować się do punktu  pomocy prawnej na wizyty oraz kto, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji może uzyskać pomoc. W przypadku zgłoszenia się na infolinię osób mających trudności z dotarciem do punktu lub mająca specjalne potrzeby komunikacyjne, dyżurujący – w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za rejestrację wizyt – podejmie działania celem umówienia  specjalisty w miejscu zamieszkania, udzielania porady za  pośrednictwem środków komunikacji na odległość lub wsparcia w zakresie spełniania specjalnych potrzeb komunikacyjnych.

Podstawowe informacje o systemie, warunkach i lokalizacjach punktów można uzyskać, także przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem najpopularniejszego komunikatora Messenger, gdzie udostępniony został system automatycznej odpowiedzi
z linkami do najważniejszych informacji. W przypadku pytań szczegółowych – operator będzie podejmował kontakt z klientem w dni robocze.

                                                                                                                                                                 

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO / NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Kto może skorzystać?

 • Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.
 • Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców".

 

WAŻNE !!!

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej (Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie)
lub elektronicznej (starostwo@powiatstrzelecki.pl) oświadczenie (wzór poniżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się pod linkiem:https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne.

Co musisz przygotować?

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie;
 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
   

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Poradnictwo obywatelskie to metoda pracy z osobami z problemami, często w kryzysowych sytuacjach, metoda świadomie wykorzystująca mechanizm koprodukcji usług. Mieści się ona w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej, której celem jest nabywanie lub odzyskiwanie samodzielności życiowej. Umiejętność rozwiązywania prawnych problemów to jeden z kluczowych elementów takiej samodzielności. Tu leży zasadnicza różnica między metodą pracy stosowaną w poradnictwie obywatelskim a pomocą prawną, w której to specjalista decyduje o wyborze najskuteczniejszego rozwiązania problemu prawnego, wyręczając tym samym obywatela.
 

Mediacja

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzi mediację;
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Opinia

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba udzielająca pomocy przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy uprzednio wypełniając pola zawarte w pkt 1 Karty w postaci papierowej lub elektronicznej, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy prawnej.

Część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na adres e-mail starostwo@powiatstrzelecki.pl. Osoby ze szczególnymi potrzebami tj. osoby z  trudnościami
w poruszaniu lub komunikowaniu mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres Starostwo Powiatowe, ul Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub pod wskazanym numerem telefonu 77 440 17 97. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy
i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Karty B są następnie gromadzone i stanowią podstawę przeprowadzenia analizy, mogą być też udostępnione wojewodzie i Ministrowi Sprawiedliwości drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Na skróty