powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

przekazanie placu budowy dla inwestycji "Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica".

Wczoraj odbyło się przekazanie placu budowy dla inwestycji "Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica".

Przedmiotem robót jest przebudowa istniejącego mostu drogowego JNI 30004471 nad rzeką Padół w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica.

Przedmiot robót obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego mostu, kładki dla pieszych i części kamiennych murów oporowych
w Leśnicy ul. Zdzieszowicka;

- budowę mostu w Leśnicy ul. Zdzieszowicka.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, kładki dla pieszych, a także częściowo kamiennych murów oporowych. W miejscu istniejących obiektów powstanie most o szerokości większej niż obecnie, co pozwoli na zlokalizowanie chodnika wzdłuż drogi. Zaplanowano budowę mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej, ułożonej na żelbetowych, monolitycznych podporach. Ustrój nośny zostanie wykonany z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (belek sprężonych) stanowiących deskowanie tracone. Podpory zostaną posadowione na palach wierconych, wykonywanych w technologii niskowibracyjnej. W miejscu istniejących ścian oporowych przy moście zostaną wykonane ściany masywne z koszy gabionowych (koszy stalowych wypełnionych materiałem skalnym).

Na moście i dojazdach zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna o obniżonej hałaśliwości (SMA 8), w celu ograniczenia emisji hałasu. Chodnik na moście (żelbetowe kapy chodnikowe) zostaną pokryte izolacjo-nawierzchnią żywiczną. Chodniki poza mostem zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej, projekt zakłada przełożenie i uzupełnienie istniejącej nawierzchni chodnika.

Wzdłuż zewnętrznych krawędzi zostaną wykonane balustrady stalowe o wysokości min. 1,10 m. Chodnik zostanie odgrodzony od jezdni krawężnikiem o wysokości min. 15 cm, które w połączeniu z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów do 40 km/h stanowią wystarczające zabezpieczenie przed wtargnięciem pojazdu na chodnik.

Prace budowlane prowadzone będą przy wyłączeniu z ruchu odcinka drogi powiatowej w bezpośrednim sąsiedztwie mostu i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (wytyczenie objazdów).

 

Podstawowe parametry techniczno-geometryczne projektowanego obiektu

Długość obiektu (długość ustroju nośnego):           ok. 10,00 m

Szerokość obiektu:                                                      9,25 m

Szerokość jezdni (w świetle krawężników):               6,00 m

Szerokość chodników (poboczy):                               2,25 + 1,00 m

Szerokość użytkowa chodników:                               2,00 + 0,75 m

Światło poziome (w licach podpór):                           6,75 m

Kąt skosu:                                                                      59º00'

Budulec podstawowy – ustrój nośny:                        żelbet, beton sprężony

Budulec podstawowy – podpory:                               żelbet

Urządzenia dylatacyjne:                                              dylatacja bitumiczna

Nośność użytkowa:                                                      kl. A wg PN-85/S-10030

 

Wykonawca robót – BUD-BAU OPOLE Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 39, 45-920 Opole

Termin realizacji robót – 29.11.2021 r.

Wartość robót – 1.642.018,18 zł brutto, w tym dofinansowanie Gminy Leśnica – 200.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 821.009,09 zł

IMG_20210715_132916.jpeg

IMG_20210715_133701.jpeg

Na skróty