powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 28 lipca 2021 roku o godzinie 12.00


1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Zapoznanie się ze stanem bieżącym w związku z realizacją zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym.
7. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu.
9. Sprawozdania za rok 2020 z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn –Koźle, Tarnowskie Góry, Strzelce Opolskie.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.
11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
15. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
22. Sprawy bieżące.
23. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty