powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Procedura monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030

Zgodnie z przyjętym w Strategii Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030 założeniem, monitoring odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach: strategicznej i operacyjnej. System monitorowania na płaszczyźnie strategicznej dotyczy monitorowania podstawowych parametrów dokumentu (np. ludność, powierzchnia), monitorowania skutków oraz stopnia realizacji celów Strategii. System monitorowania na płaszczyźnie strategicznej będzie realizowany w cyklach dwuletnich. Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnej informacji dotyczącej rezultatów planowanych działań przyjętych do realizacji.

W przypadku realizacji zadań dla celów strategicznych i operacyjnych gromadzone są informacje na temat:

 • celu strategicznego, którego dotyczą (3 cele strategiczne),
 • celu operacyjnego powiązanego z celem strategicznym,
 • szczegółowego zadania/zadań związanych z realizacją celów operacyjnych,
 • etapu realizacji zadania, z opisem:
  • zadanie zrealizowane,
  • zadanie w trakcie realizacji,
  • zadanie niezrealizowane,
 • jednostki odpowiedzialnej – nazwa wydziału, instytucji lub podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania,
 • uwagi dodatkowe – miejsce na wpisanie informacji o stopniu zaawansowania realizacji zadania, pojawiających się trudności, powodów niezrealizowania, lub odstąpienia od realizacji itp.

 

Zakłada się przeprowadzenie monitoringu realizacji wskaźników założeń Strategii dwukrotnie w okresie obowiązywania Strategii:

 • w drugiej połowie 2025 roku, z uwzględnieniem danych GUS za 2024 rok,
 • w 2030 roku, w celu podsumowania zmian jakie zaistniały na terenie powiatu w trakcie realizacji założeń Strategii.

Natomiast ewaluacja Strategii, czyli ocena stopnia realizacji jej celów i efektów, powinna być dokonana według metodologii Unii Europejskiej. W 2025 r. przewiduje się dokonanie okresowej ewaluacji stopnia realizacji Strategii oraz, w razie konieczności, jej aktualizacji, szczególnie w przypadku zaistnienia zmian prawnych, organizacyjnych, finansowych, istotnych dla funkcjonowania i rozwoju Powiatu Strzeleckiego. Drugą ewaluację - ewaluację końcową - należy przeprowadzić podsumowując okres realizacji Strategii.

 

 

Dokumenty do pobrania:

PDFUCHWAŁA 469_2021 z dn.05.07.2021.pdf (508,64KB)

PDFProcedury monitoringu i ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 2030 właściwa.pdf (685,78KB)

DOCXTabela Nr 1 .docx (34,36KB)

DOCXTabela Nr 2.docx (22,29KB)

DOCXTabela Nr 3.docx (23,95KB)

PDFDOSTĘPNE CYFROWO Procedury monitoringu i ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 2030 właściwa.pdf (688,20KB)

Na skróty