powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego - 25 marca 2015

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO W DNIU 25 MARCA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

stwierdzenie prawomocności obrad
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z V sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2014 r.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/20/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 w Powiecie Strzeleckim

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2013-2014 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011-2014”

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2018

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

10. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

11. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

12. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

13. Sprawy bieżące

14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty