powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 29 września 2021 roku.

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie: powołania Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty