powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO W DNIU 22.12.2021

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 22 grudnia 2021 r. godz. 12.00

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Zarządu.
 6. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określeniazadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w roku 2021 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2022.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XXXIII/310/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku  w sprawie   zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
  i inwestycyjnego na rok 2022 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty