powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

sESJA RADY pOWIATU sTRZELECKIEGO W DNIU 29 KWIETNIA

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad VII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 1. stwierdzenie prawomocności obrad
 2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. przyjęcie protokołu z VI sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich za rok 2014 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR za rok 2014 r. z zakresu realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej z dnia
  9 czerwca 2011 r.
 3. Przyjęcie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014

 

 

 

4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2014

 

 

 

 

 

5

Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2020”

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

 

8

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca
2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.

 

9

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

10

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Leśnicy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Leśnicy w Zespół Placówek Oświatowych

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzelce Opolskie nieruchomości stanowiących własności Powiatu Strzeleckiego

 

12

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/37/15 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

 

14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2015

 

15

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

16

Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

 

17

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

18

Sprawy bieżące

 

19

Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

 

 

Na skróty