Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 23 lutego 2022 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 23 lutego 2022 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 r.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 2021 r.
8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury za rok 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy miejsca pod automat sprzedający artykuły spożywcze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Strzelcach Opolskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkól specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 września 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.