powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE ? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


Serdecznie zachęcamy do  aktywnej współpracy przy opracowywaniu ZPGN oraz  zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych - ankietach (a przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów) zadań inwestycyjnych z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji - bezpośrednio na adres: zpgn@atmoterm.pl , tj. wykonawcy ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w  terminie do 8 maja 2014 r.

 

ANKIETY DO POBRANIA

XLSXZPGN ankieta- budynki instalacje.xlsx (54,93KB)
XLSXZPGN ankieta- flota pojazdów.xlsx (45,33KB)

ZPGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na wskazanym obszarze, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych służących ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Rolą ZPGN jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

ZPGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach Subregionu. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata,  będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych  Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko bądź  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 Realizacja założeń ZPGN wpłynie na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na terenie Subregionu  oraz pochodzących  z transportu, zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawę ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Powodzenie tego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji. Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów/instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz  transportem,  których działania zostaną zapisane
w ZPGN zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza dokumentu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Na skróty