powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XL SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 kwietnia 2022 roku

PROPONOWANY PORZĄDEK XL SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 kwietnia 2022 roku


1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie: pieczy zastępczej i pomocy społecznej
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2021"
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025"
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy miejsca pod dwa automaty sprzedające artykuły spożywcze
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
15. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
16. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty