powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 29 CZERWCA 2022

PROPONOWANY PORZĄDEK XLII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 29 CZERWCA 2022 roku.


1.Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5.Informacja o pracy Zarządu .
6.Debata drogowa . 7. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
10. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.
11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
13 . Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

 

Na skróty