powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja Rady Powiatu - 27.05.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 27 MAJA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z VII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania za rok 2014 planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez podmiot prowadzący warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2014 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op. dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego na rok 2015

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lud odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jemielnica pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnego wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V c: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice”

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Powiatem Kluczborskim w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

18. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

19. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

20. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

21. Sprawy bieżące

22. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty