powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XLIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 lipca 2022 roku

PROPONOWANY PORZĄDEK XLIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 27 lipca 2022 roku o godzinie 12.00


1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zapoznanie się ze stanem bieżącym w związku z realizacją zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym.
6. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu.
8. Sprawozdania za rok 2021 z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn –Koźle, Tarnowskie Góry, Strzelce Opolskie.
9. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty