powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie dotyczące Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem
oraz terminie dyskusji publicznej dotyczącej

Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez KKSOF należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina  Reńska Wieś oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd i gmina Zawadzkie.

Koncepcja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2015 roku w następujących miejscach, w godzinach pracy Urzędów:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, w pokoju nr 02;
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w pokoju nr 213;
Urząd Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, w pokoju nr 37;
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, w pokoju nr 23;
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, w pokoju nr 5;
Urząd Gminy Pawłowiczki, 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, w sali posiedzeń;
Urząd Gminy Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, w pokoju nr 11;
Urząd Gminy Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, w pokoju nr 11;
Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, budynek 1, w pokoju nr 7;
Urząd Miejski Leśnica, 47-150 Leśnica, ul. 1-go Maja 9, w pokoju nr 116;
Urząd Miejski Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w pokoju nr 20;
Urząd Miejski Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w pokoju nr 11;
Urząd Miejski Zawadzkie, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13, w pokoju nr 305;

oraz na stronie internetowej: www.subregionkk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Koncepcji rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku w:

Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w sali narad o godz. 11.00;

Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, w sali nr 229, o godz. 14.00.

Uwagi do Koncepcji i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku w następujących formach:

pisemnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
osobiście do protokołu w siedzibie Urzędów, w których udostępniona jest dokumentacja;
drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „uwaga do Koncepcji KKSOF” na adres: subregion@kedzierzynkozle.pl

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

 

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego z dnia 03 czerwca 2013 roku zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa – Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle w porozumieniu z właściwym terytorialnie wójtem / burmistrzem / starostą (Partnerem).

 

Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn – Koźle. Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13

Na skróty