powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XLV SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 28 września 2022 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK XLV SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 28 września 2022 r. o godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2022 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/254/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2025”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Strzeleckiego
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty