powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o przetargu ustnym w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolonowskiem

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego

 

W dniu 14 grudnia 2022 r. o godz.  9:00  w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolonowskiem, zabudowanej, oznaczonej numerem działki 174 o powierzchni 0,1114 ha. Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00074793/2, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami : MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

Cena wywoławcza nieruchomości -  300 000,00 zł. 

Wadium  (płatne w pieniądzu) -  15 000,00 zł.   

Minimalne postąpienie ceny -  3 000,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do  9 grudnia 2022 r. do godziny 9oo na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do dnia 9 grudnia 2022 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Transakcja zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu.

Bliższe informacje pod nr tel. 77 4401-740, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

PDFOgłoszenie I przetargu działka 174 Kolonowskie.pdf (508,53KB)

Na skróty