powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XLVIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 21 grudnia 2022 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK
XLVIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 21 grudnia 2022 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2023 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontynuacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/369/22 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2022 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023-2026.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
19. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
20. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
21. Sprawy bieżące
22. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty