powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XLIX SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 25 stycznia 2023 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK
XLIX SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 25 stycznia 2023 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja”
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023-2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2023.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty