powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK LI SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 29 marca 2023

PROPONOWANY PORZĄDEK LI SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 29 marca 2023 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/421/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21grudnia 2022 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2023 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za lata 2021-2022 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Ujazd w formie dotacji celowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023-2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2023.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty