powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK LIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 31 maja 2023

PROPONOWANY PORZĄDEK LIII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 31 maja 2023 roku.


1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku.
9. Przedstawienie przez Starostę Raportu o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023-2026.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2023.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej Oceny Działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr LII /453/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 2023 r. w sprawie przyjęcie „Oceny
zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok2022 ”.
19. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
22. Sprawy bieżące.
23. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty