powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU -29.07.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 29 LIPCA 2015 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z IX sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sytuacja w służbie zdrowia – prowadzenie polityki informacyjnej przez szpital oraz obsługi pacjenta; realizacja zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych.

4. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego powiatu

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/27/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/52/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2015

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

16. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

18. Sprawy bieżące

19. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty