powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 26.08.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 26 SIERPNIA 2015 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z X sesji
2.Informacja o pracy Zarządu
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
6. C.d. pkt 1 c. – głosowanie
7. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych
8. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
9. Sprawy bieżące
10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty