powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 30.09.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XI sesji
2. Informacja o pracy Zarządu
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2015 roku
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 r. planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.
7. Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 2014/2015
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego
12. C.d. pkt 1 c. – głosowanie
13. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych
14. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
15. Sprawy bieżące
16. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty