powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - 28 PAŹDZIERNIKA 2015, GODZ. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XII sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Strzeleckiego

 

4

Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2015/2016”

 

8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

 

10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/98/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokość środków na ich finansowanie.

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Powiatowego im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego

 

14

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

15

Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

 

16

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

17

Sprawy bieżące

 

18

Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty