powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

wyniki konsultacji

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” został skonsultowany z organizacjami w sposób określony w Uchwale nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz w Uchwale nr 147/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 października 2015 roku w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”. Konsultacje projektu ww. programu w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach 09.-18.10.2015r. Informacja o konsultacjach była zamieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych w budynku urzędu. W efekcie przeprowadzonych konsultacji w/w projektu w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem nie wpłynął żaden wniosek.

 

Na skróty