powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 uchwalony

Uchwała Nr XIII/121/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28.10.2015

w sprawie:      uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Roczny Program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFRoczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.pdf (366,31KB)
PDFUCHWAŁA RADY POWIATU STRZELECKIEGO ws. uchwalenia programu.pdf (92,44KB)

Na skróty