powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.10.2015 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 listopada 2015 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 310,tel. 77 4401 713, mail: pp@powiatstrzelecki.pl

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

Na skróty