powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1445) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 26 ust.4  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) oraz Uchwały Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.10.2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”

przyznał dotację

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku w następujących gminach:

  1. Gmina Ujazd – lokal w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  2. Gmina Kolonowskie – lokal w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39, lokal nr 11,
  3. Gmina Izbicko – lokal w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12, lokal nr 3,
  4. Gmina Leśnica – lokal w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą 15.

 

Stowarzyszeniu "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach.

 

Termin realizacji zadania: 01.01.2016 - 31.12.2016
Kwota przyznanej dotacji: 59 946 zł brutto

Na skróty