powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 30.12.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 30 GRUDNIA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XIV sesji

2. Informacja o pracy Zarządu
3. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za 2015
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego nr IX/94/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/98/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2016
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/37/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016 - 2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
20. C.d. pkt 1 c. – głosowanie
21. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych
22. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
23. Sprawy bieżące
24. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty