powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
ze zm.) oraz Uchwałą Nr XIII/121/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

 

Zgłoszenia przyjmowane są
do dnia 3 lutego 2016

w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 310

lub drogą mailową na adres mail:

 

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.


 

Na skróty