powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 27.01.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 27 STYCZNIA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) Stwierdzenie prawomocności obrad

b) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) Przyjęcie protokołu z XV sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2016.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/111/07 Rady powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Kolonowskie w zakresie pomocy społecznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ”Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Leśnica w ramach zadania pn.: „Budowa Publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy”

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Leśnica w ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej”

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

13. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

15. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

16. Sprawy bieżące

17. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty