powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 30.03.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 30 MARCA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XVI sesji

2. Informacja o pracy Zarządu.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2015 r.

4. Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2016 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu Strzeleckiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie obchodów 100 rocznicy wybuchu III Powstania Ślaskiego, obchodzonych na terenie Pomiku Czynu Powstańćzego i Amfiteatru na Górze Świętej Anny”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/145/15 z dnia 30 grundnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

12. C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

14. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty