powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 25.05.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 25 MAJA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
a) 
stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XIX sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2015 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez jednostkę prowadzącą warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2015 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

13. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Pani Marty Panek na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno- Położniczego

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej instytucji  kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu.

17. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

18. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

19. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

20. Sprawy bieżące

21. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty